Sáng Thế 11:22

Sáng Thế 11:22 VIE2010

Sê-rúc được ba mươi tuổi, sinh Na-cô.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ