Sáng Thế 11:20

Sáng Thế 11:20 VIE2010

Rê-hu được ba mươi hai tuổi, sinh Sê-rúc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ