Sáng Thế 11:18

Sáng Thế 11:18 VIE2010

Pê-léc được ba mươi tuổi, sinh Rê-hu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ