Sáng Thế 11:16

Sáng Thế 11:16 VIE2010

Hê-be được ba mươi bốn tuổi, sinh Pê-léc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ