Sáng Thế 11:14

Sáng Thế 11:14 VIE2010

Sê-lách được ba mươi tuổi, sinh Hê-be.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ