Sáng Thế 11:11

Sáng Thế 11:11 VIE2010

Sau khi sinh A-pác-sát, Sem còn sống được năm trăm năm, sinh thêm con trai con gái.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ