Ga-la-ti 5:8

Ga-la-ti 5:8 RVV11

Sự xúi giục đó hẳn không đến từ Đấng gọi anh em.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ