Ga-la-ti 5:7

Ga-la-ti 5:7 RVV11

Anh em đang chạy giỏi như thế mà ai đã ngăn trở anh em vâng phục chân lý?
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ