Ga-la-ti 5:26

Ga-la-ti 5:26 RVV11

Chớ tìm kiếm hư danh mà khiêu khích và ganh ghét nhau.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ