Ga-la-ti 5:24

Ga-la-ti 5:24 RVV11

Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:24

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:24