Ga-la-ti 5:23

Ga-la-ti 5:23 RVV11

Không có luật pháp nào cấm các điều đó.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:23