Ga-la-ti 5:19

Ga-la-ti 5:19 RVV11

Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:19