Ga-la-ti 5:14

Ga-la-ti 5:14 RVV11

Vì cả luật pháp được tóm tắt trong một lời nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:14

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:14