Ga-la-ti 5:12

Ga-la-ti 5:12 RVV11

Ước gì những kẻ gây rối cho anh em tự cắt mình đi là hơn!
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ