Ga-la-ti 5:1

Ga-la-ti 5:1 RVV11

Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:1

Chia sẻ