Ga-la-ti 4:26

Ga-la-ti 4:26 RVV11

Nhưng Giê-ru-sa-lem thiên thượng là tự do; đó là mẹ chúng ta.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ