Ga-la-ti 1:5

Ga-la-ti 1:5 VIE2010

Nguyện Ngài được vinh quang đời đời vô cùng! A-men.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ