Xuất Ai Cập 37:8

Xuất Ai Cập 37:8 VIE2010

một cái ở đầu nầy và một cái ở đầu kia, gắn liền với hai đầu nắp.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ