Xuất Ai Cập 37:5

Xuất Ai Cập 37:5 VIE2010

rồi xỏ đòn vào các khoen hai bên để khiêng hòm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ