Xuất Ai Cập 37:4

Xuất Ai Cập 37:4 VIE2010

Ông cũng làm các cây đòn bằng gỗ si-tim bọc vàng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ