Xuất Ai Cập 37:28

Xuất Ai Cập 37:28 VIE2010

Ông làm các đòn bằng gỗ si-tim bọc vàng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ