Xuất Ai Cập 37:24

Xuất Ai Cập 37:24 VIE2010

Ông dùng một ta-lâng vàng ròng để làm chân đèn và các dụng cụ khác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ