Xuất Ai Cập 37:2

Xuất Ai Cập 37:2 VIE2010

Ông bọc vàng ròng cả trong lẫn ngoài và chạy một đường viền vàng chung quanh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ