Xuất Ai Cập 37:15

Xuất Ai Cập 37:15 VIE2010

Ông làm các đòn bằng gỗ si-tim bọc vàng để khiêng bàn đó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ