Xuất Ai Cập 37:14

Xuất Ai Cập 37:14 VIE2010

Các khoen gắn gần khung để xỏ các đòn khiêng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ