Xuất Ai Cập 37:13

Xuất Ai Cập 37:13 VIE2010

Ông đúc bốn cái khoen vàng gắn vào bốn góc, chỗ có bốn chân bàn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ