Xuất Ai Cập 22:12

Xuất Ai Cập 22:12 VIE2010

Nhưng nếu con vật bị người đó bắt trộm thì phải bồi thường cho chủ nó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ