Xuất Ai Cập 20:12

Xuất Ai Cập 20:12 VIE2010

Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Xuất Ai Cập 20:12

Chia sẻ