Phục Truyền 32:38

Phục Truyền 32:38 VIE2010

Các thần ăn mỡ sinh tế Và uống rượu lễ quán đâu cả rồi? Kêu chúng dậy giúp đỡ Và bảo bọc các ngươi đi!
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ