Phục Truyền 32:28

Phục Truyền 32:28 VIE2010

Vì họ là một dân kém khôn ngoan, Thiếu hiểu biết.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ