Phục Truyền 32:23

Phục Truyền 32:23 VIE2010

Ta sẽ chất tai ương trên họ, Bắn hết các mũi tên vào họ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ