Đa-ni-ên 6:21

Đa-ni-ên 6:21 RVV11

Đa-ni-ên liền tâu với vua: “Chúc bệ hạ sống mãi mãi!
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ