Đa-ni-ên 6:19

Đa-ni-ên 6:19 RVV11

Vừa rạng sáng vua đã trỗi dậy, vội vàng đi đến hầm sư tử.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ