Đa-ni-ên 12:12

Đa-ni-ên 12:12 VIE2010

Phước cho người bền lòng trông đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ