A-mốt 8:10

A-mốt 8:10 VIE2010

Ta sẽ đổi các ngày lễ các ngươi ra sầu thảm Và tất cả những bài hát của các ngươi thành ra ai ca. Ta sẽ khiến các ngươi mặc áo sô trên lưng Và làm cho mọi đầu đều hói. Ta sẽ làm cho các ngươi than khóc như người mất con trai một Và kết cuộc sẽ như một ngày đắng cay.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ