Công vụ 7:50

Công vụ 7:50 VIE2010

Chẳng phải tay Ta đã dựng nên mọi vật nầy sao?’
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ