Công vụ 3:9

Công vụ 3:9 VIE2010

Khi tất cả dân chúng thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ