II Ti-mô-thê 3:17

II Ti-mô-thê 3:17 VIE2010

để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

II Ti-mô-thê 3:17

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnII Ti-mô-thê 3:17