II Các Vua 6:4

II Các Vua 6:4 VIE2010

Vậy ông đi với họ. Khi đến bờ sông Giô-đanh, họ bắt đầu đốn cây.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ