II Các Vua 23:32

II Các Vua 23:32 RVV11

Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va giống như các tổ phụ mình đã làm.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ