II Các Vua 23:1

II Các Vua 23:1 RVV11

Vua Giô-si-a sai người triệu tập tất cả các trưởng lão của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ