II Các Vua 10:28

II Các Vua 10:28 VIE2010

Như vậy, Giê-hu tiêu diệt thần Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ