II Cô-rinh-tô 4:12

II Cô-rinh-tô 4:12 VIE2010

Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ