II Sử Ký 8:3

II Sử Ký 8:3 VIE2010

Sa-lô-môn tiến đánh Ha-mát Xô-ba và chiếm được thành ấy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ