I Ti-mô-thê 5:7

I Ti-mô-thê 5:7 VIE2010

Hãy truyền bảo họ những điều nầy để họ không bị chê trách.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ