I Ti-mô-thê 5:18

I Ti-mô-thê 5:18 VIE2010

Vì Kinh Thánh dạy: “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa,” và “Người làm công đáng được nhận tiền công.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ