I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6 VIE2010

Vậy, chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ