I Tê-sa-lô-ni-ca 4:9

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:9 VIE2010

Về tình huynh đệ thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy phải yêu thương nhau
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ