I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 VIE2010

Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Tê-sa-lô-ni-ca 4:3