I Các Vua 17:2

I Các Vua 17:2 VIE2010

Rồi có lời của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ